СС 1 – Представяне на финансови отчети

 Приет с ПМС № 46 от 21.03.2005 г., Обн. ДВ. бр. 30 от 7.04.2005 г., изм. ДВ. бр. 86 от 26.10.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 12.01.2016 г.

Виж повече ...