Търговски закон

Обн. ДВ. бр. 48 от 18.06.1991 г. ,……. , изм. ДВ. бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 28 от 5.04.2019 г., доп. ДВ. бр. 33 от 19.04.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 83 от 22.10.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 64 от 18.07.2020 г., изм. ДВ. бр. 104 от 8.12.2020 г.

Виж повече ...