Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ)

Приет с ПМС № 255 от 29.09.2016 г., Обн. ДВ. бр. 79 от 7.10.2016 г., ….. изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 25.05.2018 г., изм. ДВ. бр. 27 от 2.04.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 22.06.2021 г.

Виж повече...